ثبت‌نام

مراسم ادغام مرکز زبان دانشگاه ارومیه به موسسه آموزش عالی بیان گویای تمدن

حاضرین به ترتیب از راست :
پروفسور کریم صادقی:مدیر گروه محترم زبان دانشگاه ارومیه، دکتر حب نقی:رئیس محترم دانشگاه ارومیه، پروفسور مظفری: معاون آموزشی دانشگاه ارومیه، دکتر مرندی:رئیس مرکز نظارت و بازرسی مراکز آموزشی، بهروز نیک نفس:رئیس اداره حراست دانشگاه ارومیه، دکتر امیرتکمه چی:رئیس مرکز دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه، دکتر داود تقی زاده: رئیس موسسه آموزش عالی بیان گویا و عضو هیات موسس ، مراسم ادغام مرکز زبان دانشگاه ارومیه به موسسه عالی بیان گویای تمدن.